سرمایه در گردش

کمک به اجرای قراردادهای فناورانه و حفظ سطح تولید فعلی محصول فناور و دانش

  • ویژگی طرح:
 کمک به اجرای قرارداد و برای حفظ سطح تولید و برای افزایش سطح تولید
  • ضوابط اختصاصی:
الزام به ارائه طرح (فنی، بازار و مالی) بر روی محصول فناور در قالب کاربرگ تخصصی صندوق
 

 تاریخ ثبت : 10 شهریور 1400
  آخرین به روزرسانی : 1 آبان 1400
 
 222
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup