برگزاری میز پذیرش خدمات صندوق ویژه شرکت‌های دانش بنیان استان در حاشیه نمایشگاه فن بازار استان یزد

میز پذیرش شرکت‌های دانش بنیان استان یزد، روز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، در محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان یزد واقع در محل نمایشگاه های بین المللی استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این مجموعه در حاشیه نمایشگاه فن بازار استان یزد با تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان جلساتی برگزار نمود و نیازهای  مالی شرکتها بررسی و مسیر تامین مالی آنها مشخص شد.
در پایان این جلسات نیز مقرر شد شرکتها متناسب با روش تامین مالی انتخاب شده برای آنها، مستندات خود را ارائه نمایند تا پس از تکمیل توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،به کمیته اعتباری ارجاع داده شود.

کد خبر: 21
  تاریخ خبر : 20 آذر 1400
 مدیرسایت
 258
©All rights reserved for YAZD High Tech Development Fund. Designed by Arvan  |  Powered by DCMS Prime  |  Developed & Support By DibaGroup